GGD Rapporten

Jaarlijks onderzoek.

Als organisatie zetten wij ons in voor kwalitatief hoogwaardige en veilige kinderopvang. Het doel hiervan is dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen in een veilige en gezonde omgeving. De kwaliteitseisen waaraan de kinderopvang en peuterspeelzalen moeten voldoen, staan in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). Ook staat daarin hoe het toezicht en de handhaving geregeld is.

De GGD toetst middels een bezoek van een toezichthouder, jaarlijks onze locaties van  kinderopvang, peuterspeelzaal en Buitenschoolse opvang. .Zij inspecteren of de organisatie/ locatie aan de voorwaarden van de wet “Kinderopvang” voldoet. De inspecties vinden onaangekondigd plaats dat wil zeggen dat een toezichthouder zonder afspraak bij de kinderopvang /Buitenschoolse opvang binnen komt.

De vorm, omvang en frequentie van de inspectie kan verschillen per type locatie en situatie. Toezichthouders inspecteren minder intensief bij locaties waar geen zorgen over bestaan en meer bij locaties waar wél zorgen over zijn. We spreken hierbij over risicogestuurd toezicht.De toezichthouder beoordeelt of het kindercentrum wel of niet voldoet aan de kwaliteitseisen aan de hand van onder andere:

  • observatie van de voorziening;
  • de inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen gebruik van maken;
  • gesprekken met de ondernemer en medewerkers;
  • documentenonderzoek (de toezichthouder kan vragen om documenten op te sturen of klaar te leggen);
  • schriftelijk of persoonlijk contact met de oudercommissie.

De toezichthouder beschrijft de bevindingen in een inspectierapport en geeft een advies aan de gemeente. Zijn er overtredingen geconstateerd, dan kan de gemeente handhavingsmaatregelen inzetten.

Alle inspectierapporten, met daarin de beoordeling van de GGD, zijn openbaar en staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hier staat ook per kinderopvanglocatie een samenvatting van de inspectieresultaten (‘In-één-oogopslag’). Hiermee voorzien we ouders van heldere en beknopte informatie om een weloverwogen keuze te maken voor de opvanglocatie voor hun kind Ook kun je de laatste rapporten per locatie terugvinden op deze site

Hieronder staan de meest recente rapporten naar aanleiding van de inspectie van de GGD. Deze rapporten staan ook op de site www.landelijkregisterkinderopvang.nl

 

 

Dit zijn de kernwaarden van onze organisatie:

Passie

“Hartstocht voor kinderen”

Flexibel

“Meegaand & plooibaar”

Betrokken

“Aanwezig & bespreekbaar”

Persoonlijk

“Een eigen karakter”

Professioneel

“Goed & vakkundig